ANIMALS DE COMPANYIA

En els vehicles destinats al servei públic de transport col·lectiu de persones es prohibeix als viatgers portar qualsevol animal, llevat que hi hagi al vehicle lloc destinat per al seu transport. S’exceptuen d’aquesta prohibició, sempre sota la seva responsabilitat, els invidents acompanyats de gossos, especialment ensinistrats com a pigalls (Artículo 11.e. del Real Decreto 13/92 Reglamento General de Circulación).